กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติฯเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนา หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตราษฎรชาวเขา

h 001กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติฯเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนา หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตราษฎรชาวเขา

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง

เฉลิมพระเกียรติในหลวง-ราชินี

พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนาข้าวในพื้นที่โครงการหลวง

หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตราษฎรชาวเขา

mm 001s

mm 002 s

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เพื่อเผยแพร่และขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง เพื่อราษฎรตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อข้าวและชาวนาไทย รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนาข้าวในพื้นที่โครงการหลวงของกรมการข้าว สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรชาวเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านข้าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโครงการหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นผลดีแก่ทั้งชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ตามเป้าหมายของโครงการหลวงที่ว่า ช่วยชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก กรมการข้าวจึงได้สนองพระราชดำริในการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าวให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขา เพื่อเป็นจุดเรียนรู้วิทยาการด้านข้าวและหลักการเกษตรที่ดีตามความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม ส่งผลให้มีผลผลิตข้าวสูงขึ้น และแก้ไขปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคของชุมชนชาวไทยภูเขา รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ราษฎรชาวเขา ลดการบุกรุกทำลายป่าลดการย้ายถิ่นฐานของราษฎรชาวเขา เพื่อทำการเกษตรแบบเลื่อนลอยและลดการปลูกฝิ่น โดยดำเนินงานในลักษณะบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ บรรดาข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมการข้าวมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลนี้ จึงจัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงในวันนี้ขึ้น

            นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำนาเบื้องต้น หลักสูตรชาวนามืออาชีพ และหลักสูตรการเป็นวิทยากรและพิธีกร การมอบวุฒิบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และสถานีเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สถานีเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปข้าว สถานีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สถานีเรียนรู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์นิทรรศการการพัฒนาข้าวบนที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ศูนย์ข้าวชุมชนกับการส่งเสริมการผลิตข้าว โครงการหลวงห้วยเขย่ง นาทดลองสวนจิตรลดา ผลสำเร็จการผลิตข้าวครบวงจรที่กรมการข้าวได้ดำเนินการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร การแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ สีบัวทอง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น

          ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงแห่งนี้ เปิดให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาองค์ความรู้เรื่องข้าวอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปข้าว ซึ่งประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ต่างๆ การฝึกปฏิบัติกระบวนการปลูกข้าวด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรม สามารถติดต่อเข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ที่ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โทรศัพท์ 0-2940-5530 หรือทางเว็บไซต์http://drpc.ricethailand.go.th/

 

 

สุรชัย ดีรื่น : ภาพ

วริศรา ทรัพย์เกษม : ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง