กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

DSC 3612

กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

DSC 3619

        วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำนาเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

         นายสุดสาครฯ เปิดเผยว่า กรมการข้าว มีนโยบายที่จะสนองพระราชดำริในด้านการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านข้าวและชาวนา ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยมอบหมายให้โรงเรียนข้าวและชาวนาเป็นศูนย์กลาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตข้าว การดูงานด้านข้าว รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตร ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ตอบโจทย์ด้านความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของตนเองและองค์กร และการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้

DSC 3608  DSC 3595

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับข้าว รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว ฝึกปฏิบัติวิธีการทำนาเบื้องต้นด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพทำนา โดยเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย เส้นทางอาชีพชาวนาในอดีต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการใช้แรงงานคนและสัตว์ร่วมกันในการทำนา จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการนำเครื่องจักรกล พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำนา ผสมผสานควบคู่ไปกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาชาวนา ให้เป็นชาวนายุค 4.0 จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การอภิปรายคณะ ฝึกปฏิบัติการเตรียมดินและการทำนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นาหว่าน ปักดำ และโยนกล้า และเข้าศึกษาดูงานธุรกิจเกี่ยวกับข้าว และด้านการผลิตข้าว โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการประเมินผลการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ทั้งสิ้น 30 คน

 

DSC 3593 DSC 3592

DSC 3628

 

                                                                                      กวิสรา ถ้วยทอง : ข่าว

                                                                                      สุรินทร ดำดิน : ภาพ