อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนฯ

200213 0009 อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนฯ

 

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนฯ

200213 0019

200213 0018  200213 0017

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลยุหว่า โดยมีนายสุทิศ มอยไข ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนะแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ให้สามารถผลิตพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์

   ศูนย์ส่งเสริมข้าวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ก่อตั้งโดยการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านสันป่าตอง โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์หลักคุณภาพสูง และเพื่อสืบสานอนุรักษ์ข้าวในชุมชนให้คงอยู่คู่อำเภอสันป่าตองต่อไป

200213 0002  200213 0005