กรมการข้าวเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์

200213 0002 กรมการข้าวเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์

 

กรมการข้าวเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์

200213 0010  200213 0009

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

     นายสุดสาครฯ กล่าวว่า กรมการข้าวดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีตามนโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตกระจายเมล็ดพันธุ์ และพัฒนาเครือข่ายการผลิตของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนา

     สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานปี 2562 และชี้แจงแนวทางยุทธศาสตร์การทำงานของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2563 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ การบรรยาย หัวข้อ บริหารเงินทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ การบรรยาย หัวข้อ เคล็ดลับการสร้างความสุขในการทำงาน การแบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางการวางแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้บรรลุเป้าหมาย และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น โดยนายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น อันดับที่1 นายสำเริง คู่ควร ช่างซ่อมบำรุง ช4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ได้รับรางวัลลูกจ้างที่เด่น อันดับที่1 และนายสุระกิจ ปราบชมภู นักเกษตร(เงินทุนฯ) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ได้รับรางวัลพนักงานราชการดีเด่น อันดับที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 210 คน

200213 0008  200213 0012

200213 0011