กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีหารือแนวโน้มอนาคตข้าวไทยในตลาดโลก

DSC 0202

กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีหารือแนวโน้มอนาคตข้าวไทยในตลาดโลก

 

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว” ระหว่าง ผู้แทนจากกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตร และผู้แทนผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับตลาดการส่งออกข้าวไทย รวมทั้งแผนการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และแผนการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาด

       นายประภัตรฯ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้าวและชาวนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสะท้อนความมั่นคงทางอาหารของประเทศ และชาวนาคืออาชีพที่ทรงคุณค่าของประเทศ ดังนั้นผลการประชุมหารือในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับการค้าข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งออกข้าว เนื่องจากเป็นการหารือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมการข้าว กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าว และผู้ประกอบการ ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต แปรรูป จัดจำหน่าย และส่งออกข้าว โดยที่ประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งออกข้าวในหลากหลายมิติ ทั้งสถานการณ์ข้าวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีการแข่งขันในระดับโลกที่สูงขึ้น เนื่องจากในหลายประเทศที่เคยนำเข้าข้าวจากไทย สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าว จนสามารถปลูกและส่งออกได้ในปัจจุบัน จึงทำให้ไทยมีคู่แข่งด้านการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากอดีตมาก ประกอบกับข้าวไทยมีราคาขายสูงกว่าประเทศคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมีฐานลูกค้าเดิมที่เหนียวแน่นในหลายประเทศ เนื่องจากข้าวไทยมีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพ โดยในแต่ละประเทศจะมีความนิยมพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา จะนิยมข้าวพื้นแข็ง และประเทศในทวีปเอเชียจะนิยมข้าวพื้นนุ่ม เป็นต้น

DSC 0159

จากการประชุมหารือดังกล่าว มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. ให้กรมการข้าวรับข้อมูลจากสมาคมและกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อใช้ในการวางแนวทางพัฒนาข้าวไทยในอนาคต

2. กรมการข้าวต้องเร่งแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย การวิจัยข้าวแข็ง ข้าวนิ่ม ข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวหอมไทย

3. ให้ของบประมาณเร่งด่วนจากสำนักงบประมาณ สำหรับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว

4. ให้จัดการประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกชนิดอย่างเปิดเผย เพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุด สำหรับการยกเป็นข้าวพันธุ์เด่นของไทย และการส่งประกวดข้าวในระดับโลก

5. ให้กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนการส่งเสริม การปลูกข้าวให้สอดคล้องกับการส่งออกในตลาดโลก

6. ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าว ขึ้นมา 1 คณะ โดยคำนึงถึงการส่งออกเป็นหลัก

7. กำหนดมีการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 6 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันต่อสถาณการณ์ข้าวโลก

“ถือเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องระดมสมอง วางแนวทางเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อการแข่งขัน โดยการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการตลาด โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการรักษาคุณภาพข้าวควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกข้าวไทย” นายประภัตรฯ กล่าว

DSC 0079  DSC 0152

DSC 0269