กรมการข้าว ติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ศูนย์ 100 ตัน ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย

6263 200206 0002 กรมการข้าว ติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ศูนย์ 100 ตัน ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย

 

6263 200206 0002

6263 200206 0053  6263 200206 0021

 

กรมการข้าว ติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ศูนย์ 100 ตัน ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าวได้ตรวจเยี่ยมพบปะประธานศูนย์ข้าวชุมชนและประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอเวียงชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

โดยมีนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวและนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมคณะตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

           จากการติดตามงานในครั้งนี้ได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และกระตุ้นให้โครงการดังกล่าวมุ่งสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย เพื่อให้ชาวนาจังหวัดเชียงรายได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ เป็นการยกระดับคุณภาพข้าวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่ต้องการของตลาดและจำหน่ายในราคาที่ดี

ในการรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนาร่วมกัน ทางศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มนาแปลงใหญ่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ทางกลุ่มอยากได้บ่อน้ำบาดาล และเครื่องอบเมล็ดพันธุ์        เครื่องเกี่ยวข้าวและลานตากข้าว รถดำนา เทคโนโลยีการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง และมีความต้องเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี พันธุ์ กข65, กข15 จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันต้องเดินทางไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา และในปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุดในรอบ 60 ปี      โดยทางกลุ่มได้ดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลจำนวน 7 บ่อ ไม่ได้น้ำทั้ง 7 บ่อ

จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกข้าว 1,221,425 ไร่ ทั้งหมด 18 อำเภอ พื้นที่ทำนาปี 1,221,425 ไร่ พื้นที่ทำนาปรัง 408,663 ไร่ พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ กข15, ขาวดอกมะลิ 105, กข6, สันป่าตอง 1 และปทุมธานี 1 ในแต่ละปีต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกอย่างน้อย 12,215 ตัน จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรมีศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวแล้ว จำนวน 43 ศูนย์ กลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 79 แปลง ผลิตเมล็ดพันธุ์ฤดูนาปี 2562/63 ได้จำนวน 217 ตัน ได้แก่ พันธุ์ กข15, ขาวดอกมะลิ 105, กข6 และสันป่าตอง 1

           สนับสนุนข้อมูลข่าวโดยนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและน.ส.กาญจนา อินไชยวงค์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

6263 200206 0051  6263 200206 00296263 200206 0006  6263 200206 0004

นายสร้างสรรค์ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน