กรมการข้าว จัดฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หลักสูตร “เทคนิคการทำตลาดออนไลน์” เพื่อสร้างต้นแบบความยั่งยืนให้อาชีพชาวนาไทย

6263 200206 0002กรมการข้าว จัดฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่  ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหลักสูตร “เทคนิคการทำตลาดออนไลน์” เพื่อสร้างต้นแบบความยั่งยืนให้อาชีพชาวนาไทย

6263 200206 0036 6263 200206 0010

กรมการข้าว จัดฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหลักสูตร “เทคนิคการทำตลาดออนไลน์”เพื่อสร้างต้นแบบความยั่งยืนให้อาชีพชาวนาไทย

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หลักสูตร “เทคนิคการทำตลาดออนไลน์” พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย ณ ห้องสักทอง โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

         โดยมี นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์   การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้มีความรู้ด้านการตลาดในยุคดิจิตอลนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรคนรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอาชีพการทำนาต่อไป

           การฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมการข้าวได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง คัดเลือกเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีแต่ไม่เกิน 45 ปี เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น    50 ราย จากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา

           โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาหลักสูตร จำนวน 7 หัวข้อ ประกอบด้วย

1) การสร้างแนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

2) ธุรกิจยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0

3) กลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน

4) นวัตกรรมและการแปรรูปข้าวสมัยใหม่

5) การถ่ายทอดประสบการณ์และการสร้างแรงจูงใจสู่ความสำเร็จ

6) การสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่

7) เทคนิคการทำตลาดในยุคดิจิตอล

โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรมจากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม ในครั้งนี้ด้วย

6263 200206 0034  

          ในการนี้ขอขอบพระคุณวิทยากรจากสถาบัน The Ultimate Training นำโดยท่านอาจารย์ฐานพล พวงมาลี และคุณชาติชาย แซ่ย่าง ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของชาวนาไทย        ให้มีความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันให้กับ         เพื่อนชาวนา ในท้องถิ่น ถือเป็นต้นแบบที่ดีเพื่ออนาคตชาวนาไทยอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

            นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน