กรมการข้าวติวเข้มเจ้าหน้าที่ เพิ่มพูนทักษะการดำเนินโครงการเพื่อชาวนา

a

กรมการข้าวติวเข้มเจ้าหน้าที่ เพิ่มพูนทักษะการดำเนินโครงการเพื่อชาวนา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายสุดสาครฯ กล่าวว่า กรมการข้าวตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวและชาวนา มุ่งพัฒนาศักยภาพกิจการด้านข้าว ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป และจัดจำหน่าย รวมทั้งการเสริมสร้างความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ชาวนาสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ถือเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยให้ระบบการผลิตข้าวมีความเข้มแข็ง ลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เพิ่มอำนาจในการต่อรองให้แก่ชาวนา

b  c

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของโครงการ และเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการให้ประสบความสำเร็จ
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้นโยบายในการดำเนินโครงการ การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ การร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 548 คน

DSC 8421  DSC 8429

Untitled Panorama3