กรมการข้าวแถลงข่าวเตรียมจัดงานThai Rice 2020 ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว ตอบสนองความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่สังคม

DSC 7736 กรมการข้าวแถลงข่าวเตรียมจัดงานThai Rice 2020 ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว ตอบสนองความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่สังคม

 DSC 7736

กรมการข้าวแถลงข่าวเตรียมจัดงานThai Rice 2020 ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว ตอบสนองความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่สังคม

          วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการแถลงข่าวงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ปี 2563 ร่วมกับนายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และนางสาวทรงสิริวรรณ เลิศณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน ณ บริเวณอาคารกรมการข้าว

          สืบเนื่องจากที่รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญ ด้านการรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว และรายได้ของชาวนาไทย จึงได้กำหนดนโยบายการช่วยเหลือชาวนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตรวมทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าในสินค้าข้าว ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทางการตลาดนำผลผลิต โดยจัดหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านข้าวสามารถยกระดับมาตรฐานระบบคุณภาพการผลิตข้าวแบบตลาดเฉพาะ ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพและความจำเพาะให้กับสินค้าข้าวในแต่ละพื้นที่ ภายใต้ระบบการผลิต ได้แก่ การผลิตข้าวมาตรฐาน Q (ข้าว GAP) ข้าวอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ข้าวGAP) รวมทั้งข้าวเฉพาะถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่นในทางโภชนาการ หรือนำไปเป็นเวชสำอาง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “ข้าวใหม่ ที่อยากให้คุณรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะ ข้าวคุณภาพของไทย ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค เพื่อเชื่อมโยงข้าวตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มมูลค่าข้าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวที่โดดเด่น จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 65 ร้านค้า การจัดนิทรรศการให้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับข้าว กิจกรรมวิถีข้าววิถีไทย โชว์ ชิม ช้อป แชร์ การสาธิตการแปรรูปข้าว กินข้าวใหม่ ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ การเจรจาธุรกิจค้าข้าว จับคู่ธุรกิจข้าว สานใจคนปลูกผูกใจคนกิน การประกวดแข่งขันสุดยอดข้าวอร่อย การแสดงดนตรี การแสดงกิจกรรมวิถีชีวิตชาวนา และการละเล่นเกี่ยวกับข้าว

 

166861  166858

166866