การสัมมนาหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ”

IMG 3828การสัมมนาหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

page

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 ณ โรงแรม เอบิน่า เฮาส์ กรุงเทพฯนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นประธานเปิดการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐโดยมี นางชูศรี โพธิ์พันธุ์หัวหน้ากลุ่มการคลัง สำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานการจัดสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีความเข้าใจในเรื่องระเบียบการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ กำกับ ดูแล ตลอดจนการใช้ระเบียบ ได้อย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการสัมมนาในครั้งนี้มีเข้าร่วมสมสัมมนา ทั้งสิ้น 220 คน ใช้เวลา 3 วัน วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมบัญชีกลาง 

                นายนิวัฒน์  วะปะนัง:ภาพ/ข่าว