กรมการข้าวเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

376874 กรมการข้าวเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

 

กรมการข้าวเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

376874

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ให้สัมภาษณ์หลังตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนและโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งการประชุมหารือร่วมกันกับประธานและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนฯ โดยมีนายทวี ชาวสวน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนฯ พร้อมสมาชิกศูนย์ฯ ให้การต้อนรับโดยรายงานสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ ปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้ภาคราชการสนับสนุน โดยเฉพาะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภาครัฐให้ความใส่ใจในเมล็ดพันธุ์ดี โดยในภาพรวมปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งประเทศต่อปีมีอยู่ประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งกรมการข้าวจะเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีกระจายในพื้นที่ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการเมล็ดข้าวพันธุ์ใด ปริมาณเท่าใด เพื่อจัดสรรปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

376872  376879

376874  376876