กรมการข้าวเร่งเสริมความรู้ให้ “สารวัตรข้าว”

S 72966156 กรมการข้าวเร่งเสริมความรู้ให้ “สารวัตรข้าว”

S 72966151  S 72966147 

 

กรมการข้าวเร่งเสริมความรู้ให้ “สารวัตรข้าว”

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดโดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ (กรข.) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 โดยมีนายประสงค์ ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการ กรข. กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 120 คน ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของกรมการข้าว อาทิ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (สวช.)

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวโดยกรข. ในฐานะสารวัตรข้าวได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การอนุญาตรวบรวม และการขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกให้เป็นไปตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการปฏิบัติงานของสารวัตรตามพ.ร.บ. ดำเนินการตรวจติดตาม กำกับ ดูแล ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกและดำเนินการส่งเสริมให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชฯ (สารวัตรข้าว) จะได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจ ที่จะบังคับใช้พ.ร.บ.พันธุ์พืชฯ โดยการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบสถานประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้ากว่า 500 ราย และร้านขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมกว่า 18,000 ราย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชฯ สามารถส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้เข้าใจหลักการของพ.ร.บ.พันธุ์พืชฯ และหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีทั้งระบบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานคุณภาพดี ส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพดีของประเทศไทยต่อไป

“สิ่งที่สารวัตรข้าวพึงตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช ซึ่งในส่วนของกรมการข้าวมีทั้งด้านการส่งเสริมและด้านดำเนินการตามที่พ.ร.บ.พันธุ์พืชฯได้ให้อำนาจไว้ ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งกันในตัวเอง ดังนั้นในการปฏิบัติตามหน้าที่จึงไม่ควรตั้งเป้าที่ผลลัพธ์จำนวนการกระทำผิด แต่ควรคำนึงถึงพัฒนาการของร้านค้าที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันควรหมั่นเข้าไปดูแล แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชฯ เพราะจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมการข้าว กับร้านค้ายิ่งขึ้น”

S 72966160