กรมการข้าวจัดประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด หวังสร้างเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ

a

กรมการข้าวจัดประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด หวังสร้างเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอ

       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการย่อยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีนายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด และสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมประชุม

b

       นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ว่า การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการย่อยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่มีหน่วยงานภาคีให้การสนับสนุน โดยศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรของชาวนาที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาข้าวของชุมชน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในชุมชนให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานรับรอง มุ่งเน้นการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนให้เข้มแข็งนั้น จะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกร เพิ่มโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร สามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การส่งเสริมการทำเกษตรในรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร การประชุมหน่วยงานภาคีมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้มีการสร้างเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้อย่างเพียงพอและเป็นระบบบรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้าวชุมชนที่ตั้งไว้

 

 

       นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า ปี 2563 จังหวัดนครราชสีมามีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 116 ศูนย์ กระจายอยู่ในพื้นที่รวม 21 อำเภอ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงศูนย์ข้าวชุมชนเป็นเครือข่ายระดับจังหวัดให้มีการดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย ประธานศูนย์ข้าวชุมชน หรือคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน หรือผู้แทนสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ภายในจังหวัดนครราชสีมาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 119 ราย

 

c  d

e