รองอธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 เสริมขวัญกำลังใจทีมทำงาน

a

รองอธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 เสริมขวัญกำลังใจทีมทำงาน

เมื่อวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางเยี่ยมชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563  "นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา" จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  10-19 มกราคม 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ในการนี้รองอธิบดีกรมการข้าวได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ร่วมจัดงานทั้ง 22 หน่วยงาน อาทิ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น โดยนิทรรศการสำคัญภายในงาน ได้แก่ โครงการ “ซแรย์ อทิตยา” ศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริ ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย ที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานเรื่อง “บริการรวมที่จุดเดียว” หรือ One Stop Service ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาดำเนินงาน เน้นการพัฒนาเกษตรรุ่นเก่า ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer นอกจากนี้มีนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

b

ส่วนนิทรรศการเด่นที่แสดงภายในงาน ได้แก่ 1.พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 2.นวัตกรรมด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ โมเดลทับทิมชุมแพ หรือขบวนการผลิตข้าวครบวงจร (ข้าวพันธุ์กข69 (ทับทิมชุมแพ) ระบบควบคุมการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตรกรด้วยเสียงสมาร์ทโฟน รีโมท และตัวควบคุมเวลาอัตโนมัติ การใช้โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น 3.การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่า เช่น โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ  เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ โรงเรือนผลิตผักคุณภาพต้นทุนต่ำ 4. การสาธิตและฝึกอบรม ให้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ การขยายพันธุ์พืชและสมุนไพรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารสไตล์ Food Truck และการแปรรูปสัตว์น้ำ

c  d

e g