กรมการข้าวปลูกจิตสำนึกบุคลากร แยกขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

145685 กรมการข้าวปลูกจิตสำนึกบุคลากร แยกขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

200115 0027  145686

 

กรมการข้าวปลูกจิตสำนึกบุคลากร แยกขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ท่านได้ให้ความสำคัญถึงการคัดแยกขยะ เพื่อสะดวกกับการจัดการและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยทางกรมการข้าวได้เชิญ นายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากกรมควบคุมมลพิษ มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแยกประเภทของขยะ ขยะที่สร้างมลพิษและมีผลกับสิ่งแวดล้อม ความสำคัญและแนวปฏบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ การจัดการขยะด้วยวิธีการต่าง ๆ จากการบรรยายครั้งนี้ทำให้บุคลากรของกรมการข้าวได้เข้าใจที่มา วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค เพื่อให้กรมการข้าวได้ ทำความดีด้วยหัวใน ลดภัยสิ่งแวดล้อม

145683  145694