กรมการข้าวติวเข้มชาวนา สู่วิทยากรมืออาชีพ

h

กรมการข้าวติวเข้มชาวนา สู่วิทยากรมืออาชีพ

         วันนี้ 14 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Famer) ปี 2563 หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

          นายสุดสาคร เปิดเผยว่า เกษตรกรปราดเปรื่องเรื่องต้นแบบข้าว หรือ Model Smart Famer เป็นกลุ่มชาวนาที่มีความรู้ ความสามารถในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตระหนักถึงคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีแก่ชาวนาอื่น ๆ ได้

a

        กรมการข้าวจึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว หรือ Model Smart Famer ด้านข้าว จึงได้จัดการฝึกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ สร้างวิทยากรเกษตรด้านข้าวรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกรมการข้าวกับชาวนาในทุกพื้นที่ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มี Smart Famer ต้นแบบด้านข้าว จำนวน 100 คน 

 c  e 

f  g