ปลัด กษ. เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 “คนข้าว” นำเสนอผลงานคึกคัก

58ปลัด กษ. เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 “คนข้าว” นำเสนอผลงานคึกคัก

ปลัด กษ. เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 “คนข้าว” นำเสนอผลงานคึกคัก

page

page2

             วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวรายงานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 และมีพิธีมอบโล่รางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น คนดีศรีข้าวในวันเดียวกัน

            นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรกรมการข้าวอย่างหลากหลาย อาทิ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรอยเท้าคาร์บอน” โดย นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร, เรื่อง “คุณค่าทางธัญโอสถของข้าวไทย” โดยนางสาวสุนันทา วงศ์ปิยชน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นต้น การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก อาทิ เรื่อง “สถานการณ์ข้าวไทยในตลาดส่งออก” โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ, เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการเกษตรไทย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นต้น และปิดท้ายด้วยการสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญครึ่งปีแรกของกรมการข้าว และแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญครึ่งปีหลัง.

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว