กรมการข้าว จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทย

a

กรมการข้าว จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทย

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบึงฉวาก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของกรมการข้าวเข้าร่วม การสัมมนา ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมการข้าว นำไปสู่การการผลักดันโครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนอันเป็นโครงการที่สำคัญของกรมการข้าว ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำการผลิต มีตลาดรองรับ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ มีพื้นที่นาแปลงใหญ่ที่กรมการข้าวต้องดำเนินการ จำนวน 1,914 แปลง คิดเป็นพื้นที่กว่า 574,000 ไร่

b

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบึงฉวาก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของกรมการข้าวเข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมการข้าว นำไปสู่การการผลักดันโครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนอันเป็นโครงการที่สำคัญของกรมการข้าว ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำการผลิต มีตลาดรองรับ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ มีพื้นที่นาแปลงใหญ่ที่กรมการข้าวต้องดำเนินการ จำนวน 1,914 แปลง คิดเป็นพื้นที่กว่า 574,000 ไร่ 

c

e

f