กระทรวงเกษตรฯ เดินสายชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ ดันเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ ลดพื้นที่ทำนาปรัง มั่นใจมีตลาดรองรับ

0034 กระทรวงเกษตรฯ เดินสายชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ ดันเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ ลดพื้นที่ทำนาปรัง มั่นใจมีตลาดรองรับ

 

กระทรวงเกษตรฯ เดินสายชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ ดันเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ ลดพื้นที่ทำนาปรัง มั่นใจมีตลาดรองรับ

 

0034  0005

 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ กรมประมง และ ธ.ก.ส. เข้าร่วมชี้แจง รวมทั้งเกษตรกรจาก อ.เมืองสุพรรณบุรี และ อ.บางปลาม้า จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ว่า จากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ที่เกิดขึ้นซ้ำซากในหลายพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ทำให้เกษตรกรประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรลดพื้นที่นาปลูกข้าวนาปรัง หันมาปลูกพืชหลากหลาย ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเพิ่มทางเลือกให้ชาวนา โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ และเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โคเนื้อ กระบือ แพะแกะ และไก่พื้นเมือง รวมทั้งประมง และการปลูกพืช เช่น ปลูกหญ้าเนเปียร์เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มภายใน 4 เดือนต่อจากนี้

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ จำนวน 7-10 คน มีความรู้ในการผลิต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี (หรือร้อยละ 0.01) กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ ส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยติดต่อที่ ธกส. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแบ่งผ่อนตามระเบียบต่อไป

0029  0013