กษ.แถลงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยปี 63

200103 0009 กษ.แถลงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยปี 63

200103 0012

 

กษ.แถลงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยปี 63

 

วันนี้ 3 มกราคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยปี63 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารระดับสูงภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้อง 134-135กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

 

       ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินแผนการพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยแบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 7 หลักสำคัญได้แก่

       1.การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพิ่มแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแก้มลิงในแนวลุ่มน้ำต่างๆ พร้อมวางมาตรการผันน้ำจากฝั่งตะวันตก มาช่วยลุ่มเจ้าพระยา จากปีละ800ล้านลบ.ม. เพิ่มเป็น2,000 ล้านลบ.ม. มาช่วยเกษตรกร และรักษาระบบนิเวศ

       2.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ของกรมการข้าว

       3.ใช้ระบบการตลาดนำการผลิต แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพิ่มช่องทางการขาย ทั้งสหกรณ์ เกษตรแปลงใหญ่หรือการส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ของกรมการข้าว วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรรุ่นใหม่ วางขายในระบบออนไลน์

       4.ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าเกษตร

       5.บริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน ทั้งประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์

       6.เพิ่มรายได้เกษตรกรบรรเทาช่วงหน้าแล้ง อาทิ การจ้างแรงงานกรมชลประทาน

       7.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร 77 จังหวัด เชื่อมโยงข้อมูล 10 หน่วยงานหลักด้วยระบบบิ๊กดาต้า ซึ่งเกษตรกร สามารถเข้ามาตรวจสอบ สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตร

       8.พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

200103 0011  200103 0003 

200103 0008  200103 0009