‘ประภัตร’ เดินหน้า Kickoff ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ลั่นเกษตรกรต้องมีกินมีใช้ภายใน 4 เดือน

S 32121149 ‘ประภัตร’ เดินหน้า Kickoff ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ลั่นเกษตรกรต้องมีกินมีใช้ภายใน 4 เดือน

 

‘ประภัตร’ เดินหน้า Kickoff ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ลั่นเกษตรกรต้องมีกินมีใช้ภายใน 4 เดือน

DSC 5516  S 32121146

       นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานชี้แจงเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกรจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า ปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านราคา เนื่องจากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มต่อการลงทุน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ อีกทั้งยังขาดโอกาส การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางที่จะช่วยฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมปศุสัตว์ และกระทรวงการคลัง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว

สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 3.3 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2.3 ล้านไร่ (69.6 % ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 1.40 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทาน 1.6 ล้านไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว 893,960 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 0.73 ตัน/ไร่ อ้อยโรงงาน 6,672,200 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.05 ตัน/ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 34,240 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 0.75 ตัน/ไร่ สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ไก่เนื้อ 12,453,933 ตัว ไก่ไข่ 3,230,037 ตัว สุกรขุน 335,530 ตัว โคเนื้อ 147,691 ตัว โคนม 1,278 ตัว กุ้งขาว 30,538,200 กิโลกรัม ปลานิล 9,615,700 กิโลกรัม กุ้งก้ามกราม 1,725,900 กิโลกรัม

DSC 5449  DSC 5393

DSC 5379