กรมการข้าว พร้อมใจ จัดงาน องค์ความรู้สู่ชาวนา “เชิดชูเกียรติ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท”

h 13.03.60กรมการข้าว พร้อมใจ จัดงาน องค์ความรู้สู่ชาวนา “เชิดชูเกียรติ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท”

 

กรมการข้าว พร้อมใจ จัดงาน องค์ความรู้สู่ชาวนา

เชิดชูเกียรติ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

13.03.60 60.2 s

           

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ให้ผลผลิตเร็ว– สูง“องค์ความรู้ สู่ชาวนา 60ปี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท”ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท

            โดยมีนางนริศรา จำรูญวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ครบอายุการก่อตั้ง 60 ปี มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาข้าวในทุกด้าน รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยมีผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 รับรองพันธุ์ในปี 2536 เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง คุณภาพการสีดีมาก ในปี 2547 ได้รับรองพันธุ์ข้าวชัยนาท 2 เป็นข้าวหอมร่วนแข็ง ผลผลิตปานกลาง ต่อมาในปี 2550 ได้รับการรับรองพันธุ์ข้าว กข29 เป็นข้าวให้ผลผลิตเร็ว 100 วัน ผลผลิตสูง ปี 2556 ข้าวพันธุ์ กข49 พันธุ์ต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ปี 2559 ขอความคุ้มครองพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง 2 พันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวเจ๊กชัยนาท และพันธุ์หอมใบเตย และในปี 2560 อยู่ในระหว่างการขอรับรองพันธุ์ข้าว (กข71) พันธุ์ข้าวให้ผลผลิตเร็วกว่าข้าวปกติทั่วไป ใช้เวลาเพียง 95 วัน ผลผลิตสูง คุณภาพการสีดีมาก นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านการอารักขาข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีดินและปุ๋ย เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น โดยภายในงานได้จัดแสดงผลงานเป็นสถานีบริการวิชาการ 2 โซน คือ

            โซนที่ 1 ประกอบด้วย

    - สถานีเทคโนโลยีการผลิตข้าว                  - สถานีลดต้นทุนการผลิตข้าว

    - สถานีการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด / หลัก          - สถานีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย / จำหน่าย

    - สถานี บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด              - สถานี บริษัท สยามคูโบต้า

            โซนที่ 2 ประกอบด้วย

    - การจัดการแมลงศัตรูข้าวแบบผสมผสาน      - สถานีโรคข้าวและการควบคุมโดยชีววิธี

    - สถานีข้าวพันธุ์ดีสำหรับพื้นที่นาน้ำฝน           - สถานีข้าวอายุสั้น ผลผลิตสูง

รวมทั้งกิจกรรมแปลงสาธิตเทคนิคการปรับระดับดิน-แปลงนา โดยเครื่องจักรกลที่ทันสมัยทางการเกษตร

            ในการนี้ นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเดินทางมากล่าวถึงความสำคัญของข้าวกับจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่จังหวัดประมาณ 1.54 ล้านไร่ มีประชากร 255,574 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการทำนาประมาณร้อยละ 72 โดยจังหวัดชัยนาทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศ และสินค้าข้าวมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างมาก จังหวัดจึงให้ความสำคัญกับภาคการผลิตข้าว โดยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสินค้าข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และในปีนี้จังหวัดได้สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพปี 2560 เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดชัยนาทให้เข้าสู่การผลิตในเชิงธุรกิจ และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตแบบมืออาชีพ ซึ่งคาดว่าผลผลิตข้าวทั้งในฤดูนาปรังถึงเดือนมิถุนายน จะออกสู่ตลาดประมาณ 290,000 ตัน

 

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน