กรมการข้าวประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

20191220 191221 0177 กรมการข้าวประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

 

 20191220 191221 0180  20191220 191221 0001

 

กรมการข้าวประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และโครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช ปี 2563 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯได้รับทราบนโยบายและวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นบุคลากรของสถาบันฯ ทั้งหมด นำโดยนางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมกันนี้นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติคนใหม่ได้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีภายในสถาบัน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรมด้วย

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมคือ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ตั้งอยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวกับข้าว โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาและบูรณาการชุดเทคโนโลยีในการพัฒนาต้นแบบและบริหารจัดการระบบการเกษตร เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้าว เป็นศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศและความรู้ ตลอดจนศูนย์การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ

20191220 191221 0177  20191220 191221 0005

20191220 191221 0154

20191220 191221 0001