อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562

S 4079657อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562

 

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562

S 4079654

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ“การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 10 องค์กร และดร. ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยฯ มีการเสวนาเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ค้า ทำให้ชาวนาก้าวสู่การเป็นชาวนามืออาชีพ มีผู้เข้าร่วมงาน 500 คน โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม

S 4079656  S 4079657