กรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

2299 กรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

 

กรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

2299  2312 0

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดโดย ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ในโอกาสนี้ นายอนุกูล เรือนแก้ว รักษาการปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลประทานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ภาคเอกชน ได้แก่ นายปราโมทย์ วานิชานนท์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมโรงสีข้าวไทย ผู้แทนบริษัท ข้าว ซีพี และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมงานอย่างคับคั่ง

          นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 รวมระยะเวลา 100 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องมากมาย อีกทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวน้ำลึก ข้าวขึ้นน้ำ อาทิ ข้าวพันธุ์อยุธยา 1 ข้าวพันธุ์พรายงามปราจีนบุรี ผลงานดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติ และเกษตรกรมีรายได้และความกินดีอยู่ดี โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง

          ในอนาคตงานวิจัยและพัฒนาข้าวไม่อาจจะหยุดนิ่งได้ และคงต้องเร่งพัฒนาให้มีพันธุ์ข้าวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ไทยยังคงเป็นประเทศผู้ผลิต และส่งออกข้าวอันดับหนึ่งต่อไป ทั้งนี้งานวิจัยในอนาคตจะแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนขึ้น มีทิศทางการพัฒนาที่แน่นอนสามารถตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น การตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว การผลิตในเชิงปริมาณ ซึ่งจะไม่ใช่งานวิจัยที่เน้นเฉพาะเรื่องการตลาดเพียงอย่างเดียว

          และในโอกาสนี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในแปลงนาที่ร่วมกิจกรรมตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ แปลงของนายสนทยา ตรีสุทธิผล Young Smart Farmer และแปลงนาของนายนพดล สว่างญาติ Young Smart Farmer ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 362919

362918  362922