บิ๊กกรมการข้าวตรวจความคืบหน้า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 62

4511 บิ๊กกรมการข้าวตรวจความคืบหน้า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 62

 

4511  4515 

 

บิ๊กกรมการข้าวตรวจความคืบหน้า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 62

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากกว่า 22 หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เช่น นิทรรศการพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ , นวัตกรรมด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริง , การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าและการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรต่าง ๆ อีกมากมาย

4518  4520