กรมการข้าวร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562

IMG 5747

 

กรมการข้าวร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมคณะ ร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง การปรับตัวของชาวนาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัลห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

การจัดงานในครั้งนี้ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมดิจิทัลที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจข้าวและชาวนาไทย จึงได้จัดให้มีการประชุมเวทีข้าวไทยร่วมกับภาคีองค์กรพันธมิตร เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อปัญหาจากเวทีสาธารณะที่ได้รับจากกลุ่มชาวนา องค์กรภาคธุรกิจเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ของภาครัฐที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมาประมวลขึ้นเป็นข้อสรุปเชิงนโยบายและนำเสนอให้ภาคีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นประจำ

IMG 5714  DSC 3941