รมช.กษ. เป็นประธานการประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนผลิตข้าวครบวงจร

headรมช.กษ. เป็นประธานการประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนผลิตข้าวครบวงจร

  12345

            วันที่ 11 มีนาคม 2560 นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนผลิตข้าวครบวงจร  เกษตรอินทรีย์ และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครปฐม

            ในการนี้นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว  พร้อมคณะ และนายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  และติดตามนาแปลงใหญ่ และ ศพก.ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม