กรมการข้าวร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลกปี 2562

357038กรมการข้าวร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลกปี 2562

 

 

357038

กรมการข้าวร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลกปี 2562 

         เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 ในโอกาสนี้กรมการข้าว โดยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมนางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีและคณะข้าราชการจากทั้งสองศูนย์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯด้วย

         ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงาน "วันดินโลก ปี2562" ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarial Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก

         อนึ่ง องค์การสหประชาชาติได้มีมติยอมรับให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก( World Soil Day) และกำหนดให้ปี2558เป็นปีดินสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร และในการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร

357039  

S 9117708  S 9117715