จิตอาสากรมการข้าว Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

DSC 3315จิตอาสากรมการข้าว Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 

 

DSC 3315

DSC 3283 DSC 3010

DSC 3289

จิตอาสากรมการข้าว Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ กรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day กรมการข้าว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยนำเหล่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรกรมการข้าว ร่วมมือทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ ซึ่งเป็นกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญ ในการรักษาความสะอาด ของบ้านเรือน ถิ่นฐานที่อยู่

            ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน