กรมการข้าวมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการวิจัย เร่งจัดทำเกณฑ์ชี้วัดการประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น และกำหนดทิศทางงานวิจัย 5 ปีข้างหน้า

S 4636690กรมการข้าวมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการวิจัย เร่งจัดทำเกณฑ์ชี้วัดการประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น  และกำหนดทิศทางงานวิจัย 5 ปีข้างหน้า

 

S 4636690

S 4636696  S 4636693

S 4636700

กรมการข้าวมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการวิจัย
เร่งจัดทำเกณฑ์ชี้วัดการประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น
และกำหนดทิศทางงานวิจัย
5 ปีข้างหน้า

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดสกลนคร นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ และนักวิชาการ

               นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ได้แก่ 1)มอบหมายให้ที่ประชุมร่วมกันคิดประเด็นการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น 2) การกำหนดทิศทางงานวิจัยในอีก5 ปีข้างหน้า เพื่อให้นักวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการคิดโจทย์งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่ทุกภาคส่วนต้องการ 3 )เร่งรัดการกำหนดแผนและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 และ 4) สรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายรัฐบาล

               นอกจากนี้ได้ฝากประเด็นให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ได้ดูแลความก้าวหน้าของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งและผลงานทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักวิจัยและกรมการข้าวในอนาคต

               รวมทั้งได้ฝากให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน คำแนะนำในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ โดยเฉพาะคลิปวิดีโอผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในความนิยม เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเกิดความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงาน( Best Practice ) ที่เป็นข้อมูลพร้อมใช้งานทันทีในลักษณะเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้กับนักวิจัยรุ่นหลังด้วย