กรมการข้าวจับมือศูนย์ข้าวชุมชน เตรียมเมล็ดพันธุ์ดี กว่า 6 หมื่นตัน ช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัย

DSC 1797 กรมการข้าวจับมือศูนย์ข้าวชุมชน เตรียมเมล็ดพันธุ์ดี กว่า 6 หมื่นตัน ช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัย

 

กรมการข้าวจับมือศูนย์ข้าวชุมชน เตรียมเมล็ดพันธุ์ดี กว่า 6 หมื่นตัน ช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัย

 

DSC 1797  37033

 

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังจากการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ว่า ในฤดูนาปีที่ผ่านมาปี 2562/2563 ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ประเทศไทยเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15 จังหวัด พื้นที่ 3.84 ล้านไร่ เกษตรกร 391,704 ครัวเรือน และต่อมาประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 เกิดอุทกภัย จากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 26 จังหวัด พื้นที่ 3.10 ล้านไร่ เกษตกร 544,219 ครัวเรือน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 กันยายน 2562) คาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของเกษตรกร 827,000 ครัวเรือน จะเสียหาย 6.32 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวนาปี ปี 2563/64 เกิดความมั่นคงทางอาหารและความสามารถการค้าและการตลาดข้าวไทย จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ดังกล่าว สำหรับนำไปปลูกทดแทนข้าวที่เสียหายได้ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือน แล้วนำส่วนที่เหลือไปจำหน่าย ทำให้มีรายได้ในการดำรงชีพต่อไป

โดยในขณะนี้กรมการข้าว ได้จัดทำโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/2564 ซึ่งโครงการนี้ จะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัย จำนวน 63,200 ตัน แบบให้เปล่าแก่ชาวนาผู้ปลูกข้า จำนวน 827,000 ครัวเรือน ที่ประสบฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 เป็นพื้นที่ 6.32 ล้านไร่ รวม 35 จังหวัด เป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นชาวนาที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ซึ่งจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา 10 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ โดยจำนวนดังกล่าวนี้ ทางกรมการข้าวได้ร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กลุ่มข้าวหอมมะลิ และกลุ่มข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของชาวนา

สำหรับการจัดทำบัญชีรายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าว ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินคัดกรองรายชื่อ เฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร และดำเนินการคัดเลือกชาวนาผู้อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ที่ประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 แล้วนำมาจัดทำบัญชี รายชื่อชาวนา ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว และทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งบัญชีรายชื่อชาวนา ที่ได้รับการช่วยเหลือให้กรมการข้าว เพื่อจัดทำแผนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการต่อไป

 

DSC 1862  DSC 1846

DSC 0134  17911