รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

headรองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์
และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

01

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยในพิธีเปิดการอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรม คาวาริ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รัฐบาลได้มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาข้าวของประเทศ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญยิ่งในการผลิตข้าวคุณภาพดีและเป็นปัจจัยการผลิตที่ลงทุนน้อย ดังนั้นภารกิจด้านข้าวที่สำคัญอย่างหนึ่งของกรมการข้าวคือกำกับดูแลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของชาวนาตลอดจนให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน เกษตรกร สถาบันเกษตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งภายในประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและกระจายไปสู่เกษตรกรอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในทุกชั้นพันธุ์

 สุรศักดิ์ มิ่งภูษา ภาพ/ข่าว