กรมการข้าว ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

0007กรมการข้าว ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

0009

 

กรมการข้าว ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

            กรมการข้าวให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับวัฒนธรรมของกรมการข้าว คือการทำงานด้วยสำนึกในหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

            ในโอกาสนี้ กรมการข้าวขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

1. จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ให้บริการสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นธรรม

2. จะไม่ยอมรับ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตประฤติมิชอบทุกรูปแบบ และจะปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ร่วมงาน

3. จะไม่กระทำการใดใด ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

0007  0002

0003