กรมการข้าวร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3

S 9936977กรมการข้าวร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3

 

148495

กรมการข้าวร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3

เมื่ื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ หจก. จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 จังหวัดพะเยานางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าวให้เป็นผู้แทนกรมการข้าวร่วมพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 (3rd World’s Hom Mali Rice Harvesting Day) โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นโดย "ข้าวตราฉัตร” ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา และเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ภายใต้โครงการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ของ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อน “พะเยาโมเดล” ตามนโยบายของภาครัฐ ผ่านระบบส่งเสริมการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการตลาด โดยใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต

345614

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้ “พะเยาโมเดล” เพื่อสร้างต้นแบบการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณค่าเฉพาะตามความต้องการของตลาด ซึ่งข้าวหอมมะลิ คือหนึ่งในสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดพะเยา เพราะดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิในจังหวัดพะเยาเป็นดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีส่วนประกอบจากหินภูเขาไฟและหินตะกอนชนิดต่างๆ พบบริเวณพื้นที่ราบหรือค่อนข้างราบระหว่างหุบเขา ดินมีการระบายน้ำเลว เนื้อละเอียด ซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิ ประกอบกับการมีแร่ธาตุต่างๆ มากมายที่ถูกพัดพามาจากน้ำแม่อิง ทำให้ข้าวหอมมะลิพะเยามีความหอมที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ทั้งนี้ได้นำร่องขับเคลื่อน “พะเยาโมเดล” รับซื้อข้าวในราคา 18,000 บาทต่อตัน (ความชื้น 15%) และชวนคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมลงนาม MOU ผลักดันข้าวตรา “ฮัก พะเยา” สู่ตลาดโลกด้วย

ในการนี้ กรมการข้าวได้มอบหมายให้นายประสงค์ ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ร่วมเวทีเสวนาเรื่องมาตรฐานการผลิตข้าว (GAP,GMP,Q) ด้วย

อนึ่ง กรมการข้าวได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว โดยแสดงเรื่องราวการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ร้อยเรียงการปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยา แสดงระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว เครื่องหมายรับรองพันธุ์ข้าว ข้าวอินทรีย์ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และข้าว GI

S 592101427  S 592101425