กรมการข้าวติวเข้มทีมวิจัยข้าว รวมพลังพัฒนาข้าวและชาวนาไทย

338072 กรมการข้าวติวเข้มทีมวิจัยข้าว รวมพลังพัฒนาข้าวและชาวนาไทย

 

338073

 

กรมการข้าวติวเข้มทีมวิจัยข้าว รวมพลังพัฒนาข้าวและชาวนาไทย

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหารกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้บรรยายในหัวข้อทิศทางการบริหารงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว  จากนั้นระดมสมองเจาะลึกงานวิจัยและพัฒนาข้าวด้วยการระดมความคิดเห็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่

กลุ่ม 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองวิจัยและพัฒนาข้าวศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่งทั่วประเทศและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่ม 2 ทิศทางการพัฒนางานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 

กลุ่ม 3 การจัดลำดับความสำคัญของแผนความต้องการงบลงทุน หมวดหมู่ที่ดิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและรถยนต์ และการวิเคราะห์ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

และกลุ่ม 4 จัดทำ(ร่าง) หลักเกณฑ์การประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและศูนย์วิจัยข้าวที่มีพัฒนาการดีเด่น

338072