กระทรวงเกษตรฯ ติวเข้มเตรียมพร้อมเดินหน้าแปลงใหญ่ข้าว ปี 63 วางรากฐานชาวนารวมกลุ่มเข้มแข็ง ผลิตข้าวคุณภาพ เชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ

161062 0042กระทรวงเกษตรฯ ติวเข้มเตรียมพร้อมเดินหน้าแปลงใหญ่ข้าว ปี 63 วางรากฐานชาวนารวมกลุ่มเข้มแข็ง ผลิตข้าวคุณภาพ เชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ

161062 0042 

 161062 0037  161062 0041

กระทรวงเกษตรฯ ติวเข้มเตรียมพร้อมเดินหน้าแปลงใหญ่ข้าว ปี 63
วางรากฐานชาวนารวมกลุ่มเข้มแข็ง ผลิตข้าวคุณภาพ
เชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ

ลุย.......ขยายพื้นที่.......ต่อยอดพัฒนาภาคเกษตรยั่งยืน

         นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้าวและชาวนาไทย ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศและสังคมไทยอย่างยิ่ง โดยเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ปีละกว่า 70 ล้านไร่ มีครอบครัวชาวนาประมาณ 4.3 ล้านครัวเรือน และเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมูลค่า 200,000 ล้านบาท นโยบายหลักที่รัฐบาลมุ่งหวังคือให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งให้ “ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น” เป็นการกำหนดเป้าหมายระยะยาว ตั้งแต่ ปี 2561 -2580 เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการวางรากฐานในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มชาวนาแบบแปลงใหญ่

         “ในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ (ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย) โดยพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 3.97 ล้านไร่ เกษตรกร 413,965 ครัวเรือน และเสียหายจากการเกิดอุทกภัยจากพายุโซนร้อนส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ 3.10 ล้านไร่ เกษตรกร 544,219 ครัวเรือน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตจนถึงภาคการส่งออก ดังนั้นภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่น และดูแลความเสียหาย จนถึงการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของประเทศ และพัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งระบบซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนชาวนาในการดำเนินการผลิตข้าวและถ่ายทอดความรู้ ไปสู่ลูกหลาน เพื่อให้สามารถส่งออกข้าวไปแข่งขันกับนานาประเทศ และดึงดูดลูกค้า ด้วยการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงภาคการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน ต่อสู้กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ ตลอดจนชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายประภัตร กล่าว

         นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 กรมการข้าวได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อาทิ ด้านส่งเสริมการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนา ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว ดังนั้น กรมการข้าวจึงจัดให้มีการสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจให้แก่บุคลากร ก่อให้เกิดการบูรณาการความคิดร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้บุคลากรสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีบุคลากรของกรมการข้าวเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

161062 0008

161062 0005