กรมการข้าวร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

234386กรมการข้าวร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

234386

234382  234384

 

กรมการข้าวร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

           วันที่ 20 กันยายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมกการข้าว ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการข้าว ให้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทท๊อปคอน คอร์ปเรชั่น และบริษัท Shanghai Zuoanxihul Electronic ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี และมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแปลงเรียนรู้การผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สัปปะรด และมะเขือเทศ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดการใช้แรงงาน ปัจจัยการผลิต และประหยัดเวลาสำหรับเป็นต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป และได้ Big data platform ด้านเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งสามารถช่วยสนับสนุนให้ภาครัฐใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร