กรมการข้าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา

Hกรมการข้าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา

 page

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. กรมการข้าวโดยนางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย H.E.Dr. Ty Sokhun ปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะจำนวน 9 คน  ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารกรมการข้าว