รมช.กษ. เปิดประเด็นติดตามความก้าวหน้าการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

Hรมช.กษ. เปิดประเด็นติดตามความก้าวหน้าการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

page

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 เพื่อดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีประเด็นสำคัญคือ แผนการจัดการน้ำ เกษตรแปลงใหญ่ นาแปลงใหญ่ และเกษตรอินทรีย์

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จะเน้นเรื่องข้าว โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพการผลิตแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมมากขึ้น โดยกำหนด 30 คน 300ไร่ขึ้นไป และแต่ละกลุ่มสามารถยื่นกู้ได้ 10 ล้านบาท ใช้คืนใน 5 ปี ดอกเบี้ย 1 สตางค์ โดยการดำเนินนาแปลงใหญ่(ข้าว) จะมีแปลงใหญ่เดิมและแปลงใหญ่ใหม่ โดยการเชื่อมโยงแปลงใหญ่จะถูกพัฒนาให้เข้มแข็ง เพราะแปลงใหญ่เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้จริงๆและปีนี้ตั้งเป้าหมายจะเห็นผลให้ได้