กรมการข้าวร่วมติดตามงานกับคณะรมช.เกษตรฯ

004กรมการข้าวร่วมติดตามงานกับคณะรมช.เกษตรฯ

 

      กรมการข้าวร่วมติดตามงานกับคณะรมช.เกษตรฯ

 

012

010  011

014  14 15

 

เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมคณะนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำปาง และจังหวัดสุโขทัย โดยร่วมพิธีเปิด “โครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ – แกะล้านนา ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง และตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลี้ยงโคขุน ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

               ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด ซึ่งการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ-แกะ และโคขุน เป็นการส่งเสริมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน สำหรับโครงการแพะ-แกะล้านนา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง กลุ่มเกษตรกรรวม 22 กลุ่ม เกษตรกรรวม 220 ราย วงเงินอนุมัติรวม 44 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมเป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถเริ่มอาชีพการเลี้ยงแพะ หรือพัฒนาการเลี้ยงแพะให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ สร้างรายได้แก่เกษตรกรตลอดปี จนสามารถทำเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่อาจประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง