กรมการข้าวได้จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

5กรมการข้าวได้จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

กรมการข้าวได้จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

page

วันที่ 27 ก.พ.60 กรมการข้าวได้จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 ระหว่างผู้บริหารกรมการข้าวกับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว 50 ศูนย์ทั่วประเทศโดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับในการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย การยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกร (การยกกระดาษ A4) โครงการทฤษฎีใหม่โครงการเกษตรผสมผสาน Thailand 4.0 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 รวมถึงนิตินิเทศ โดยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเพื่อชี้แนะการป้องกันความผิดอันเกิดจากความไม่รู้ของข้าราชการในเชิงบริหาร และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมการข้าวมีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ด้วยการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

อุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี/รายงาน