กรมการข้าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานและวางแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว” ณ จ.เชียงราย

190906 01 23กรมการข้าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานและวางแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว” ณ จ.เชียงราย

 

190906 01 23

190906 01 22  190906 01 21

190906 01 15  190906 01 17

กรมการข้าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การบริหารงานและวางแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว” ณ จ.เชียงราย

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานและวางแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณปี  2562” พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะร่วมงาน โดยมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานและวางแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว และนำไปใช้ประโยชน์ หรือให้ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดวิจัยและขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านข้าว มีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากข้าวมากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดของนักวิจัย

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 แห่ง มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว ในพื้นที่ที่ศูนย์วิจัยแต่ละแห่งรับผิดชอบ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการบริหารจัดการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในภารกิจที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปประสิทธิผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาพันธุ์และสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับการผลิตและการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม

ซึ่งกรมการข้าว ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาข้าวตลอดมา โดยภารกิจที่สำคัญของงานวิจัยข้าวมีหลายด้าน ประกอบด้วย การวิจัยด้านวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว ด้านวิทยาการอารักขาข้าว ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว และด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว ทำให้ได้ข้าวและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร การวิจัยและพัฒนาข้าวตอบสนองต่อนโยบายตลาดนำการผลิต