อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

69983อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

 69983

69955  69979

69961  

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

           วันที่ 5 กันยายน 2562 นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

          ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเน้นหนักเรื่องข้าว ได้แก่ ข้าวนาน้ำฝน ข้าวนาชลประทาน ข้าวไร่และข้าวที่สูง เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปฏิบัติงานวิจัยและทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยพร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการให้กับชาวนาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ประสานงานวิชาการกับหน่วยงานข้างเคียงทั้งภายในและภายนอกกรมการข้าว รวมทั้งปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษต่างๆแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2.กลุ่มวิชาการ 3.กลุ่มผลิตเมล็ด และ 4.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

ในการนี้ นายประสงค์ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบแนวทางการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และอยากให้นักวิจัยทุกคนต้องตระหนักถึงงานวิจัยว่านำมาใช้ประโยชน์อย่างไรในการที่จะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวนา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อพื้นที่นั้นๆ เข้ามาใช้ผสมสาน เพื่อความถูกต้องเเม่นยำเเละสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงเรื่องการ การพัฒนาคน พัฒนางาน ความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน