อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

DSC 0085 อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

DSC 0085  DSC 0082

DSC 0030

 

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน 

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

           วันที่ 5 กันยายน 2562 นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โดยมี นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

           ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เดิมชื่อศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดพะเยา เดิมสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ จัดตั้งกรมการข้าวขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวทั้งระบบ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๘ จังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้สนับสนุนโครงการของ กรมการข้าว และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตลอดจนจำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ยังเป็นหน่วยงานที่ให้ ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบริษัทเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริการ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ทดสอบคุณภาพ และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์บริการด้านคลินิกข้าว ข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุดชาวนาและการติดต่อประสานงานการช่วยเหลือชาวนา

          ในการนี้ นายประสงค์ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบแนวทางการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นห่วงว่านอกจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีเเละจำหน่ายได้หมดแล้ว ยังเป็นห่วงเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ผสมสาน เพื่อความถูกต้องเเม่นยำเเละสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงเรื่องการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยี การพัฒนาคน พัฒนางาน รวมถึงความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน