อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

65545 01อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 

 

65566

65549   65550

65546   65542

 

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 

          วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ โดยมี นายคารมย์ ขุนหล้า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

          ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เดิมมีเนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสำนักงานโครงการลำปาว กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อมาในปี 2527 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 13 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในบริเวณพื้นที่ของโครงการลำปาวเดิม เพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชภายใต้เงินกู้จากสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2527 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2528 วงเงินงบประมาณ 14.25 ล้านบาท และเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2529 ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข6 , กข10 , ขาวดอกมะลิ 105 , สันป่าตอง 1 และชัยนาท 1 โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบจัดทำแปลงขยายพันธุ์ และให้บริการความรู้วิทยาการเมล็ดพันธุ์ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร บริษัทห้างร้าน และเกษตรกรทั่วไป 2 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม

          และในปี 2549 ได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมการข้าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2549 จึงเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์" สังกัดสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจนถึงปัจจุบัน

          ในการนี้ นายประสงค์ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบแนวทางการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเรื่องการปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยี การพัฒนาคน พัฒนางาน รวมถึงความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน