อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยม ศมข.ขอนแก่น

65166 อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยม ศมข.ขอนแก่น

65177

65166  65174

 

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยม ศมข.ขอนแก่น

 

          วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเหล่าบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยมีนายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุข้าวขอนแก่นให้การต้อนรับ และแนะนำถึงขอบเขตหน้าที่การทำงาน เป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว

         อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวถือเป็นหัวใจสำคัญของกรมการข้าว เพราะถือเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องชาวนา จึงอยากให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรักษามาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไม่ปลอมปน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากความต้องการของตลาดมีมาก รวมถึงผลักดันศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดี ด้วยการเข้าไปให้คำแนะนำและสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

         ในการนี้ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องชาวนาเป็นสำคัญ ทำงานด้วยความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเน้นย้ำถึงความรักความสามัคคี ดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้ผ่านไปด้วยดี

65178