กรมการข้าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

47457กรมการข้าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

กรมการข้าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

page

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กรมการข้าว โดยนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร การให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย การร่วมมือวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ฯลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยในภาคการเกษตรและอาหารแปรรูปโดยเฉพาะข้าว

ภาพ : วชิรวิทย์ บุญสุข

ข่าว : พิมพกานต์ พุทธศิริ