ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าว ลงพื้นที่เร่งรัด-ติดตามความก้าวหน้า การสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่ ในพื้นที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงยุทธศาสตร์

h 002ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าว ลงพื้นที่เร่งรัด-ติดตามความก้าวหน้า การสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่ ในพื้นที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงยุทธศาสตร์

ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าว ลงพื้นที่เร่งรัด-ติดตามความก้าวหน้า
การสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่
ในพื้นที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงยุทธศาสตร์

m 002 s

            เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วย นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า พร้อมตรวจรับการสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่งวดที่ 1  ณ บริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและอำนาจเจริญ

          โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ข้าวในพื้นที่เดินทางมาให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบ อาทิเช่น

            นายวีระวุฒิ  อัครธราดล     ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 

        ว่าที่ ร.ท.อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

        นายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัณย์   ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

        นายพิสิฐ พรหมนารท        ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  

         ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ เริ่มสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาคงเหลือประมาณ 300 วัน

และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เริ่มสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาคงเหลือประมาณ 300 วัน

โดยมีการรายงานผลการตรวจรับงานในงวดที่ 1“ความก้าวหน้าการควบคุมการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 2 แห่ง” โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานไปแล้วดังนี้

-   เจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำหอถังสูงพร้อมเครื่องสูบน้ำ  (ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ)

-   บ้านพักข้าราชการปฏิบัติ - ชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ (ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ)

-   โรงเก็บพัสดุ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 โรงเก็บ โรงจอดรถยนต์ (ตอกเสาเข็ม 50%)

-   โรงชั่งรถบรรทุก โรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคารห้องพักอาศัย 2 ชั้น 10 ครอบครัว ป้อมยาม (ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ)

-   อาคารปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ อาคารโรงาตนปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ อาคารสำนักงาน อาคารอบรม (ตอกเสาเข็ม 50%) เป็นต้น

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน