รองนายกรัฐมนตรี เร่งขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้ ราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนาทั่วประเทศ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

H รองนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้ ราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนาทั่วประเทศ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 001

 

รองนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้

ราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนาทั่วประเทศ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว            ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

         โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมการข้าว เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย และนายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อาทิเช่น ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และผู้เกี่ยวข้อง

           ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว 5 ประเภทได้แก่

           1) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกิน 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่

           2) ข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

           3) ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน

           4) ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน

           5) ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน โดยหลังจากนี้จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุม หารือ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ

           ส่วนงบประมาณการเบื้องต้นจะหารือในที่ประชุม นบข. โดยให้เกษตรกรชาวนา ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลัง รายงานแจ้งว่า หลักเกณฑ์กลางในการอ้างอิงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์อ้างอิงโดยประกาศราคาอ้างอิงทุก 15 วัน ส่วนการใช้สิทธิ์และการจ่ายเงินนั้นเกษตรกรทำสัญญากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โดยโครงการจ่ายตรงผ่านบัญชีการกำกับดูแลมีการตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาและกรรมการนโยบายบริหารข้าวระดับจังหวัด ทางด้านมาตรการคู่ขนานจะดำเนินการด้านการผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และโครงการประกันภัยพืชผล เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี

           มาตรการประหยัดตลาด คือ การตลาดนำการผลิตการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP หรือข้าวที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูก และการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ส่วนมาตรการระยะยาว คือ การพัฒนาชาวนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว

           ส่วนมาตรการด้านการตลาดนั้น งานเร่งด่วนคือการปรับสมดุลโดยการให้สินเชื่อชะลอการขาย การใช้สินเชื่อโดยสถาบันเกษตรกรหรือการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก การปรับปรุงทางด้านยุทธศาสตร์ข้าวไทย และการรักษาตลาดส่งออก ทั้งตลาดเดิม ตลาดเก่า (อิรัก) และขยายตลาดใหม่

           สำหรับ จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่การปลูกข้าวกว่า 270,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าว กข 43, ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวขาวคัดพิเศษ และได้ขอจดสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมปทุมธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ถือว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพของประเทศไทยอีกสายพันธุ์หนึ่ง

          นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน